• ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (στο εξής «οι Όροι») καθορίζουν την πρόσβαση και την χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου με το όνομα χώρου (domain name) www.wtech.gr (στο εξής «η ιστοσελίδα»), που δημιουργήθηκε από την εταιρία περιορισμένης ευθύνης VVTech Ltd (στο εξής «η Εταιρία») -η οποία εδρεύει στο Blagoevgrad της Βουλγαρίας επί της οδού Ivan Mihailov αριθμ. 1a και έχει ΑΦΜ BG204039690.

  2. Με την πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας, ο ενδιαφερόμενος (χρήστης/επισκέπτης/λήπτης υπηρεσιών) υποδηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί να δεσμεύεται από τους παρόντες όρους, ως έχουν αυτοί κάθε φορά τροποποιηθεί, και κάθε εφαρμοστέο δίκαιο.

  3. Οι παρόντες όροι, ως έχουν κάθε φορά τροποποιηθεί, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο (δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ε.Σ.Δ.Α.) και τις λοιπές σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

  4. Σε κάθε περίπτωση, πριν κάνει χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών, ο χρήστης/επισκέπτης/λήπτης υπηρεσιών οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά τους παρόντες όρους. Η χρήση των υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη/λήπτη υπηρεσιών. Βάσει της χρήσης αυτής ή της επίσκεψης της ιστοσελίδας από αυτόν τεκμαίρεται αμάχητα, άνευ ετέρου τινός, η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη/επισκέπτη/λήπτη υπηρεσιών των παρόντων όρων, όπως οι τελευταίοι έχουν κάθε φορά τροποποιηθεί. Για το λόγο αυτό, εάν δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους στο σύνολό τους και έναν προς έναν, ο χρήστης/επισκέπτης/λήπτης υπηρεσιών οφείλει να μην επισκέπτεται την ιστοσελίδα και να μην κάνει χρήση των προσφερομένων από την Εταιρία υπηρεσιών.

  5. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε, δίχως ειδοποίηση. Η έναρξη της ισχύος της εκάστοτε τροποποίησης των όρων ορίζεται από το χρονικό σημείο της ανάρτησης των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα. Κάθε τροποποίηση των όρων είναι δεσμευτική για τον χρήστη/επισκέπτη/λήπτη υπηρεσιών. Ο χρήστης/επισκέπτης/λήπτης υπηρεσιών οφείλει και αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαβάζει το περιεχόμενο των παρόντων συχνά ώστε να λαμβάνει γνώση τυχόν τροποποιήσεών τους.

  6. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δικαστήριο ή άλλη αρχή κρίνει άκυρο κάποιον όρο εκ των παρόντων, οι υπόλοιποι διατηρούν πλήρως την ισχύ τους στο σύνολό τους.

  7. Οι παρόντες όροι δεσμεύουν όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας/λήπτες των υπηρεσιών.

 • ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (HOSTING)/ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (LEASING)

  1. Ο λήπτης και χρήστης των παρεχομένων υπηρεσιών hosting (στο εξής «ο χρήστης») αναγνωρίζει ότι για λόγους ασφαλείας δεν θα έχει πρόσβαση στους διακομιστές (servers) που θα παρέχουν τους χώρους φιλοξενίας αλλ’ ούτε σε επιμέρους στοιχεία αυτών, ήτοι, μεταξύ άλλων, λειτουργικό σύστημα, σκληρό δίσκο, μνήμη και κάθε άλλο στοιχείο λογισμικού (software) ή υλικού (hardware).

  2. Στην περίπτωση της ενοικίασης ιστοσελίδας ( website/e-shop leasing), η Εταιρία θα προσφέρει πρόσβαση στους χρήστες στον πίνακα ελέγχου (dashboard) του χρησιμοποιούμενου συστήματος διαδικτυακών δημοσιεύσεων και διαχείρισης περιεχομένου (WordPress) στον οποίο, οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι θα έχουν πρόσβαση μόνον ως αρχισυντάκτες (editors) της ιστοσελίδας τους και όχι ως διαχειριστές (administrators). Συνεπώς, οι χρήστες θα μπορούν να αλλάζουν αποκλειστικά και μόνο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τους και τη σχεδίαση αυτής αποκλειομένου κάθε άλλου στοιχείου αυτής, ήτοι, μεταξύ άλλων, των επιπροσθέτων (plugins) και των θεμάτων (themes).

  3. Η Εταιρία δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο που της αναλογεί και στο μέτρο του εφικτού, ώστε να φροντίζει ώστε οι προσφερόμενες στον χρήστη υπηρεσίες να είναι διαθέσιμες και να προστατεύονται επαρκώς. Δεσμεύεται επίσης να καταβάλλει, στο μέτρο που αυτό εξαρτάται από αυτήν, κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατό λιγότερες και σπανιότερες διακοπές στη διαθεσιμότητα των προσφερομένων υπηρεσιών.

  5. Η Εταιρία δεσμεύεται επίσης να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο που της αναλογεί και στο μέτρο του εφικτού, ώστε να φροντίζει ώστε οι servers να λειτουργούν σωστά και εύρυθμα με σκοπό να παρέχονται αξιόπιστα οι υπηρεσίες hosting στον χρήστη.

  6. Παρ’ όλα αυτά, η Εταιρία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι η ιστοσελίδα/blog κ.λ.π. του χρήστη θα είναι πάντοτε προσβάσιμη (και online). Ως εκ τούτου, η Εταιρία δεν θα φέρει καμία ευθύνη ούτε θα υποχρεούται σε αποζημίωση του χρήστη στο ενδεχόμενο μη προσβασιμότητας καθ’ οιονδήποτε τρόπο της ιστοσελίδας/blog του χρήστη ή άλλης έκρυθμης λειτουργίας των servers ή εν γένει έκρυθμη ή ανεπαρκή εν μέρει ή συνολικά των παρεχομένων από την Εταιρία υπηρεσιών.

  7. Η Εταιρία δεσμεύεται να λαμβάνει αντίγραφο ασφαλείας (backup) του περιεχομένου της ιστοσελίδας του χρήστη σε καθημερινή βάση, το οποίο θα διατηρείται έως και για τριάντα (30) ημέρες, ανάλογα με το επιλεγέν πακέτο υπηρεσιών φιλοξενίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία δεν εγγυάται ότι η όποια ανάκτηση θα είναι πάντα λειτουργική και στην πρωτέρα κατάσταση και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία για απώλεια δεδομένων του χρήστη ή της ιστοσελίδας/blog κ.λ.π. ή οιουδήποτε τρίτου.

  8. Η Εταιρία υπό την ιδιότητά της ως πάροχος διατηρεί το δικαίωμα, όχι όμως την υποχρέωση, να ελέγχει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ιδιοκτησίας του χρήστη των υπηρεσιών, και κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο διαπιστώσει ως μη αποδεκτό για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. Τούτο ισχύει, ιδίως, μεταξύ άλλων, για πορνογραφικό υλικό, spamming, phising, και κάθε υλικό που αντίκειται στην νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας.

  9. Αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε υποχρέωση που προκύπτει από την ιστοσελίδα ή ευθύνη απορρέουσα από την υποχρέωση αυτήν είναι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας. Ο χρήστης των υπηρεσιών συμφωνεί ότι η Εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

  10. Ο χρήστης/επισκέπτης συμφωνεί να αποζημιώσει αφενός μεν την Εταιρία και κάθε άμεσα συνδεδεμένο πρόσωπο με αυτήν, προστηθέν ή μη, και αφετέρου κάθε τρίτο πρόσωπο, εφόσον προκληθεί σε αυτούς οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) από τον χρήστη/επισκέπτη/λήπτη των υπηρεσιών ή από τρίτο πρόσωπο εξαιτίας i)της χρήσης των παρεχομένων από την ιστοσελίδα υπηρεσιών, ii)της μη συμμόρφωσης του χρήστη/επισκέπτη/λήπτη των υπηρεσιών με τους παρόντες όρους, iii)της μη συμμόρφωσης του χρήστη/επισκέπτη/λήπτη των υπηρεσιών με τον νόμο ή το περιεχόμενο δικαιώματος άλλου χρήστη ή τρίτου προσώπου και iv) της παράνομης διαχείρισης του λογαριασμού του από τον ίδιο τον χρήστη/επισκέπτη/λήπτη υπηρεσιών ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο ή μη.

  11. Ο χρήστης/επισκέπτης/λήπτης των υπηρεσιών αναγνωρίζει ότι κάνει χρήση των παρεχομένων από την ιστοσελίδα υπηρεσιών αναλαμβάνοντας ο ίδιος κάθε κίνδυνο, μετά από δική του πρωτοβουλία και δήλωση βούλησης προς τούτο και με γνώση του συνόλου των παρόντων όρων.

  12. Διά των παρόντων η Εταιρία συμφωνεί να παρέχει στους χρήστες/λήπτες των υπηρεσιών hosting τη φιλοξενία και τις ενημερώσεις των WordPress ιστοσελίδων και WordPress Blogs. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες hosting θα είναι τύπου Managed WordPress.

  13. Η Εταιρία παρέχει το λογισμικό που απαιτείται για τη φιλοξενία του blog/website και πραγματοποιεί όλες τις ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις του λογισμικού, οι οποίες ανέλεγκτα κρίνονται από αυτήν απαραίτητες για την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία των παρεχομένων υπηρεσιών. Για τις εν θέματι ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις δεν θα ερωτάται ο χρήστης/λήπτης των υπηρεσιών ούτε θα λαμβάνεται υπόψη η έγκρισή του ή η όποια αντίρρησή του. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και αναφορικά με τα πρόσθετα και τα θέματα.

  14. Οι αμέσως προαναφερθείσες ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις του λογισμικού θα λαμβάνουν χώρα το συντομότερο δυνατό από την εμφάνιση των νέων εκδόσεων αυτού. Σε καμία όμως των περιπτώσεων η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τα όποια κενά ασφαλείας, τόσο πριν όσο και μετά την όποια ενημέρωση ή αναβάθμιση.

  15. Στο πλαίσιο των προσφερομένων υπηρεσιών θα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη/λήπτη των υπηρεσιών να επιλέγει με επιπλέον οικονομική επιβάρυνση (η οποία θα ορίζεται στην ενότητα «Τιμοκατάλογος» της ιστοσελίδας της Εταιρίας) την ενεργοποίηση αυτόματης σάρωσης των αρχείων για κακόβουλο κώδικα ή περιεχόμενο (malware) και θα επιχειρείται η αυτόματη αφαίρεση αυτού. Η Εταιρία δεν εγγυάται σε καμία των περιπτώσεων ούτε τον εντοπισμό ούτε την αυτόματη αφαίρεση του κακόβουλου κώδικα ή περιεχομένου.

  16. Η Εταιρία υπό την ιδιότητά της ως πάροχος διατηρεί το δικαίωμα, όχι όμως την υποχρέωση, να ελέγχει τον οιοδήποτε κώδικα των ιστοσελίδων/blogs κ.λ.π. αναφορικά με τις επιδόσεις και την ασφάλεια και, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τον επιτρέψει ή να τον απαγορεύσει.

  17. Στο μέτρο που της αναλογεί και στο μέτρο του εφικτού, η Εταιρία θα επιχειρεί να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο αφενός για την ασφάλεια τόσο των διακομιστών (servers) της όσο και των ιστοσελίδων/blogs που θα φιλοξενεί και του περιεχομένου αυτών και αφετέρου για τη διαφύλαξη του περιεχομένου αυτών. Η Εταιρία δεν θα έχει όμως την παραμικρή ευθύνη για τυχόν απώλεια, καταστροφή ή άλλη τυχόν ζημία των χρηστών/ληπτών των υπηρεσιών ή τρίτου.

  18. Ενόψει των ανωτέρω, ο χρήστης/λήπτης των υπηρεσιών οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο και απαραίτητο μέσο με σκοπό την διαφύλαξη των ιστοσελίδων/blogs του και του περιεχομένου αυτών και αναγνωρίζει ότι αυτός είναι ο μόνος υπεύθυνος προς τούτο.

  19. Το εκάστοτε αντίτιμο για τις παρεχόμενες από την Εταιρία υπηρεσίες ισχύει ως έχει στον Τιμοκατάλογο της ιστοσελίδας της Εταιρίας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προσφερομένων υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

  20. Οι οριζόμενες τιμές για τις υπηρεσίες hosting δεν περιλαμβάνουν το κόστος της καταχώρησης ονόματος χώρου (domain name).

  21. Το οριζόμενο κάθε φορά αντίτιμο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή την ανανέωση αυτών θα προκαταβάλλεται κάθε φορά από τον χρήστη/λήπτη των υπηρεσιών στην Εταιρία κατά την παραγγελία ή ανανέωση. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη καταβολή, η υπηρεσία δεν θα ενεργοποιείται.

  22. Στο ενδεχόμενο μη ανανέωσης της συνδρομής υπηρεσίας, μετά την ημερομηνία λήξης αυτής, η ιστοσελίδα/blog και η υπηρεσία φιλοξενίας με τις συνδεδεμένες υπηρεσίες απενεργοποιούνται, παραμένει όμως διαθέσιμη για 30 επιπλέον ημέρες στη βάση δεδομένων της Εταιρίας ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου κατόπιν σχετικής αίτησης και καταβολής του προβλεπομένου αντιτίμου.

  23. Ο χρήστης/λήπτης των υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο αυτός επιθυμεί τη συνεργασία του με την Εταιρία, αναγνωρίζει όμως ότι η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή μέρους ή του συνόλου των χρημάτων που έχει ήδη αυτός καταβάλει.

  24. Στην περίπτωση της ενοικίασης ιστοσελίδας (website/e-shop leasing) o χρήστης/λήπτης των υπηρεσιών αναγνωρίζει ότι το λογισμικό του WordPress θα εγκατασταθεί στους servers της Εταιρίας, θα ακολουθήσει η εγκατάσταση του θέματος (theme), η παραμετροποίηση και σχεδίαση της ιστοσελίδας/blog, η εγκατάσταση των επιπρόσθετων (plugins) και βελτίωση (optimization) της ιστοσελίδας/blog, η εγκατάσταση και παραμετροποίηση της λειτουργίας αναδιανομής της ιστοσελίδας μέσω του εκάστοτε συνεργαζόμενου δικτύου διανομής περιεχομένου (Content Delivery Network – CDN) –εφόσον επιλεγεί με επιπλέον κόστος όπου αυτό προβλέπεται, η εγκατάσταση του απαραίτητου πιστοποιητικού κρυπτογράφησης (ssl) και η παραμετροποίησή του –εφόσον επιλεγεί με επιπλέον κόστος όπου αυτό προβλέπεται, και, τέλος, η παράδοση της ιστοσελίδας/blog.

  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ DOMAIN NAME

  1. Εφόσον ζητηθεί στην Εταιρία από τον λήπτη των υπηρεσιών η καταχώρηση ονομάτων χώρου (domain name), αυτή δεν θα λαμβάνει χώρα από την ίδια την Εταιρία αλλά μέσω αυτής και από άλλον καταχωρητή, ο οποίος και θα φέρει κάθε ευθύνη για την ως άνω καταχώρηση.

  2. Ο λήπτης των υπηρεσιών αναγνωρίζει ότι η Εταιρία ουδεμία ευθύνη θα φέρει στο πλαίσιο της υπηρεσίας καταχώρησης domain name και ότι μόνος υπεύθυνος για την παροχή της υπηρεσίας αυτής θα είναι ο καταχωρητής.

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ/ΛΗΠΤΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας/blog και κάθε δημοσίευσης και ανάρτησης που γίνεται με χρήση των προσφερομένων από την Εταιρία υπηρεσιών είναι ο χρήστης/λήπτης των υπηρεσιών.

  2. Ο χρήστης/λήπτης των υπηρεσιών αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι είναι ο αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για την ιστοσελίδα του και το περιεχόμενο και τη δραστηριότητά του, την παροχή άδειας χρήσης και προβολής οιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας του από τον νόμιμο κάτοχο των πνευματικών ή οιασδήποτε άλλης φύσεως δικαιωμάτων αυτών.

  3. Ο χρήστης/λήπτης των υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας/blog δεν παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους νόμους της χώρας όπου αυτό εμφανίζεται. Ως εκ τούτου ο χρήστης/λήπτης των υπηρεσιών αναγνωρίζει ότι είναι ο αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος σε περίπτωση τυχόν παραβίασης του προαναφερθέντος νομοθετικού πλαισίου.

  4. Ο χρήστης/λήπτης των υπηρεσιών δεσμεύεται ότι δεν θα επιτρέψει την ανάρτηση στην ιστοσελίδα/blog του παράνομου ή παρανόμως αποκτηθέντος περιεχομένου ή υλικού ή περιεχομένου που αντίκειται στους παρόντες όρους καθώς και την ανάρτηση και αποστολή ιών ή άλλων επιβλαβών αρχείων ή μέσων, ούτε καθοιονδήποτε τρόπο ή μέσο εγκληματικές δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/λήπτης των υπηρεσιών είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε τυχόν παράβαση των ανωτέρω ή άλλων συμπεριφορών δικών του ή τρίτων που αντίκεινται στον νόμο.

  5. Ο χρήστης/λήπτης των υπηρεσιών αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι κάθε πακέτο προσφερόμενων υπηρεσιών hosting αφορά σε μία μόνο εγκατάσταση του WordPress που θα λειτουργεί κάτω από ένα μόνο domain ή subdomain name και θα αφορά σε μία και μόνο ιστοσελίδα/blog. Πέραν των αμέσως προαναφερθέντων, ο χρήστης/λήπτης των προσφερομένων υπηρεσιών hosting δεν θα μπορεί να κάνει περαιτέρω εγκαταστάσεις ή χρήσεις.

  6. O χρήστης/λήπτης των υπηρεσιών συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι κανένα τμήμα των παρεχομένων από την Εταιρία υπηρεσιών όπως ο χώρος και η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (backups) και ότι απαγορεύεται το «ανέβασμα» (upload), «κατέβασμα» (download) και η αποθήκευση στον παρεχόμενο χώρο αρχείων που δεν είναι απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας/blog του.

  7. Απαγορεύεται ανεξαιρέτως κάθε «ανέβασμα» αρχείων με σκοπό το video, radio ή audio streaming ή το «κατέβασμα» (downloading) από το ευρύ κοινό, καθώς και gallery sites που κάνουν υπερβολική χρήση πόρων.

  8. Ο χρήστης/λήπτης των υπηρεσιών αναγνωρίζει την υποχρέωσή του προς πλήρη συμμόρφωση και ευθυγράμμιση με όλους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών και το εθνικό (ελληνικό) και υπερεθνικό νομοθετικό πλαίσιο, έθιμο και κανόνες δεοντολογίας που τις καταλαμβάνουν.

  9. Ο χρήστης/λήπτης των υπηρεσιών αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του προς έγκαιρη και έγκυρη πραγματοποίηση των καταβολών στις οποίες υποχρεούται βάσει των παρόντων και του εκάστοτε τηρουμένου Τιμοκαταλόγου, ο οποίος θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας κατά τα ανωτέρω.

  10. Η Εταιρία εφαρμόζει ειδικό μηχανισμό ασφαλείας αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) που στέλνουν οι χρήστες/λήπτες των προσφερομένων υπηρεσιών ανά ώρα. Τούτο δε πράττει με σκοπό την προστασία των διευθύνσεων IP (Ιnternet Protocol) των διακομιστών (servers) από την εισαγωγή τους σε spam λίστες.

  11. Οι διαθέσιμοι από την Εταιρία πόροι των διακομιστών αυτής προορίζονται για την αποκλειστική χρήση των χρηστών/ληπτών των προσφερομένων από την Εταιρία υπηρεσιών. Ως εκ τούτου απαγορεύεται κάθε διάθεση πόρων καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μέσον ή μορφή σε ιστοσελίδες ή blogs τρίτων προσώπων. Τούτο ισχύει, μεταξύ άλλων, αναφορικά με άντληση γραφικών ή κειμένων από ιστοσελίδες ή blogs κ.λ.π. τρίτων προσώπων, υλικού το οποίο βρίσκεται σε διακομιστές της Εταιρίας, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κ.ά.

  ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΛΗΠΤΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Ο χρήστης/επισκέπτης/λήπτης των υπηρεσιών δεσμεύεται να κάνει χρήση των παρεχόμενων από την Εταιρία υπηρεσιών αποκλειστικώς και μόνον κατά τρόπο συμβατό με τους παρόντες όρους και τον νόμο καθώς και για νόμιμους σκοπούς.

  2. Οφείλει επίσης να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία της ιστοσελίδας ή των servers ή να δυσχεραίνουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών προς τους λοιπούς χρήστες/επισκέπτες/λήπτες των υπηρεσιών ή την πρόσβαση από τους τελευταίους σε αυτές.

  ΛΟΓΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

  1. Ο χρήστης/επισκέπτης/λήπτης των υπηρεσιών και κάθε ενδιαφερόμενος ή δικαιούχος των προσφερόμενων υπηρεσιών αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρία δεν έχει ευθύνη από τη μερική ή ολική μη εκπλήρωση και την εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών της εφόσον αυτή δικαιολογείται από λόγους ανωτέρας βίας.

  2. Ως λόγοι ανωτέρας βίας, όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, αναφέρονται η απεργία, η επίθεση από hackers, πράξεις δολιοφθοράς, θεομηνίες, βανδαλισμοί, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, κάθε ταραχή, η έκρυθμη οικονομική ή πολιτική κατάσταση κ.ά.

  3. Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου, η Εταιρία δεσμεύεται να προσπαθήσει, στο μέτρο του εφικτού, να λάβει κάθε πρόσφορο ή αναγκαίο μέτρο για την ανταπόκρισή της στις υποχρεώσεις της. Σε κάθε περίπτωση, όμως, διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμα αναστολής των παρεχομένων υπηρεσιών και κάθε τεχνικής ή άλλης υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια των γεγονότων ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας.

  ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

  Το σημείο έναρξης της παρούσας συμφωνίας συμπίπτει απόλυτα με την ολοκλήρωση και εξόφληση της παραγγελίας ή ανανέωση συνδρομής ενός πακέτου υπηρεσιών hosting., ισχύει δε για διάστημα για το οποίο θα πραγματοποιηθεί η παραγγελία ή η ανανέωση και λήγει με την παρέλευση του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος της σύμβασης ή με την καταγγελία παραβίασης των παρόντων όρων.

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

  1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει για όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, τη λειτουργία των προσφερομένων υπηρεσιών, κάθε φορά που απαιτείται κατά την ανέλεγκτη κρίση της η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης.

  2. Επαφίεται στην κρίση και διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας κάθε διακοπή ή άλλη τροποποίηση της παροχής των υπηρεσιών ή της ποιότητας αυτής για προγραμματισμένες τεχνικές επεμβάσεις στο δίκτυο, όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς: ενέργειες συντήρησης, αναβάθμισης ή υποστήριξης. Στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, η Εταιρία δεσμεύεται να ενημερώνει προς τούτο μέσω της ιστοσελίδας ή με οποιονδήποτε πρόσφορο σε αυτήν τρόπο τον χρήστη/επισκέπτη/λήπτη των υπηρεσιών.

  ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Η Εταιρία δύναται να αναστέλλει ή διακόψει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εν μέρει ή το σύνολό τους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)στην περίπτωση μη συμβατής με τους παρόντες όρους ή τον νόμο χρήσης από τον χρήστη/λήπτη των υπηρεσιών, β)στην περίπτωση μη συνεργασίας του χρήστη/λήπτη των υπηρεσιών με την Εταιρία σε έρευνα για τυχόν εικαζόμενες παραβιάσεις της παρούσας συμφωνίας, γ)στην περίπτωση που η Εταιρία θεωρήσει εύλογα κατά την ανέλεγκτη κρίση της ότι στους διακομιστές που φιλοξενούν τις υπηρεσίες έχουν πρόσβαση, τις διαχειρίζονται ή τις χρησιμοποιούν τρίτα μέρη χωρίς τη συγκατάθεση της εταιρίας, δ)στην περίπτωση που η Εταιρία θεωρήσει ότι η αναστολή των υπηρεσιών είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος, υποδομών του ή συμφερόντων της εταιρίας, ε)σε περίπτωση που η ιστοσελίδα/blog του χρήστη/λήπτη των υπηρεσιών είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας σε άλλους χρήστες/λήπτες υπηρεσιών που βρίσκονται στον ίδιο ή άλλον διακομιστή, στ)στην περίπτωση που αποσταλεί κλήση, δικαστική απόφαση ή όταν απαιτηθεί από το νόμο, από Δικαστική ή άλλη Αρχή.

  2. Ο χρήστης/λήπτης των υπηρεσιών αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση προς αποζημίωση φέρει τόσο απέναντί του όσο και απέναντι σε κάθε τρίτο όταν αναστολή ή διακοπή των παρεχομένων υπηρεσιών λαμβάνει χώρα κατά τα ανωτέρω.

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

  1. Ο περιορισμός της ευθύνης της Εταιρίας καθώς και η παρούσα δήλωση αποποίησης λειτουργούν σε συνδυασμό με τον περιορισμό της ευθύνης της Εταιρίας ή λοιπές δηλώσεις, άμεσες ή έμμεσες, αποποίησης, όπου αναφέρονται στο υπόλοιπο κείμενο των παρόντων.

  2. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία και ηθική βλάβη προκύψει από την απενεργοποίηση των υπηρεσιών, τις ενημερώσεις ή τις αναβαθμίσεις του λογισμικού ή των υπηρεσιών.

  3. Οι προσφερόμενες από την Εταιρία υπηρεσίες και κάθε άλλο περιεχόμενο το οποίο παρέχεται από την ιστοσελίδα, παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» δίχως καμία απολύτως εγγύηση εκπεφρασμένη, υπαινισσόμενη ή/και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο, στο βαθμό στον οποίο αυτό επιτρέπεται από τον νόμο.

  4. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, οι σελίδες και κάθε άλλο περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή ότι θα είναι ορθά, πλήρη, διαθέσιμα, αξιόπιστα ή ακριβή και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

  5. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, οι σελίδες και κάθε άλλο περιεχόμενο ή οι διακομιστές δεν είναι μολυσμένες/οι από ιούς ή δεν περιέχουν άλλα ζημιογόνα στοιχεία.

  6. Ουδεμία γνώμη, πληροφορία ή συμβουλή η οποία θα παρασχεθεί από την Εταιρία, τυχόν προστηθέντες από αυτήν, συνεργάτες αυτής ή άλλους θα συνιστά εγγύηση, πολλώ δε μάλλον, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, αναφορικά με τη λειτουργία των προσφερομένων υπηρεσιών και γενικά το διαδίκτυο και τη χρήση αυτού.

  7. Δεδομένης της φύσης και της έκτασης του διαδικτύου, η Εταιρία ούτε είναι σε θέση ούτε υποχρεούται να ελέγξει ή να λάβει δράση αναφορικά με το ποια πρόσωπα αποκτούν πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις συνέπειες του περιεχομένου αυτών ή τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη/λήπτη των υπηρεσιών. Η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο των σελίδων, των υπηρεσιών ή γενικότερα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας καθώς και για οιασδήποτε φύσης ή μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης/λήπτης υπηρεσιών ή άλλος τρίτος μη αποκλειομένης της πρόκλησης αυτής από αμέλεια.

  8. Κάθε τυχόν κόστος το οποίο θα προκύψει, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικώς, αυτού των διορθώσεων και επισκευών κ.λ.π. δεν βαρύνει σε καμία των περιπτώσεων την Εταιρία αλλά αποκλειστικώς τους χρήστες/επισκέπτες/λήπτες των υπηρεσιών.

  9. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος ή των παρεχομένων υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την απρόσκοπτη, αλάνθαστη ακέραιη και εύρυθμη παροχή της υπηρεσίας φιλοξενίας ή των δεδομένων που αποθηκεύονται και μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου. Τούτο άλλωστε αιτιολογείται, μεταξύ άλλων, λόγω της ειδικής φύσης του διαδικτύου και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.

  10. Αποκλειστικός υπεύθυνος για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία -από ανεπιθύμητους εισβολείς και κάθε άλλο κίνδυνο ή ζημία μέσω διαδικτύου ή με κάθε άλλο τρόπο- του περιεχομένου της ιστοσελίδας/blog, του περιεχομένου αυτής, των κωδικών πρόσβασης, των συστημάτων, των δεδομένων και των εφαρμογών είναι ο χρήστης/λήπτης των υπηρεσιών. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκούσια ή ακούσια αποκάλυψη, διαγραφή, καταστροφή, μεταφορά, αλλοίωση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο επιρροή των δεδομένων που διαβιβάζονται ή λαμβάνονται ή ταξινομούνται στα συστήματά της ή τους διακομιστές της.

  11. Η Εταιρία αποκλείεται από κάθε ευθύνη έναντι των χρηστών/ληπτών των υπηρεσιών ή τρίτων μερών λόγω α)αδυναμίας αποθήκευσης ή καταστροφής οιασδήποτε μορφής περιεχομένου το οποίο διακινείται μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παροχής τεχνικής υποστήριξης, β)απώλειας δεδομένων για τον οποιονδήποτε λόγο, γ) οποιασδήποτε ζημίας, θετικής ή αποθετικής ή άλλου εξόδου που προκύπτει από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών, δ) βλάβης ή άλλης αδυναμίας των servers ή δικτύων. Τούτο ισχύει, μεταξύ άλλων, ιδίως όταν κάποια από τις προαναφερθείσες ζημίες κ.λ.π., προκύψει από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των προσφερομένων από την Εταιρία υπηρεσιών ή λόγω παραβίασης των παρόντων Όρων ή λόγω αμέλειας.

  12. Η Εταιρία λαμβάνει αντίγραφα ασφαλείας κατά τα ανωτέρω και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

  1. Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρία τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα τιμολόγια. Συγκεκριμένα, τα τιμολόγια αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνεται από τον διαχειριστή στα στοιχεία τιμολόγησης ενώ οι αποδείξεις στο email διαχείρισης. Επιπλέον, ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι οι συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε είδους ενημέρωση σχετικά με αυτές είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του. Στις διευθύνσεις αυτές δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τρίτοι εκτός και αν αυτοί είναι εξουσιοδοτημένοι από τον ίδιο τον Πελάτη. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη ούτε για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί ο Πελάτης από την πρόσβαση ή /και χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τρίτους.

  2. Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης, ο οποίος και οφείλει να ενημερώνει την Εταιρεία σχετικά με τις αλλαγές. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης ενημέρωσης του Πελάτη για την έκδοση τιμολογίου για τον παραπάνω λόγο.

  3. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) του πελάτη ή /και τρίτων προκύψει λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης πρόσβασης του πελάτη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του.

  4. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαβίβασης παραστατικών.

  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ

  Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενου διακομιστή. Ο πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του server ή τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.

  ΠΛΗΡΩΜΕΣ

  1. Για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών, ο Πελάτης, εφόσον του ζητηθούν από την εταιρία, θα πρέπει να παράσχει περαιτέρω στοιχεία, όπως την ταυτότητα του, διαβατήριο κλπ.

  2. Αν ο Πελάτης δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή η συναλλαγή δεν ταυτοποιηθεί επιτυχώς από την Εταιρία, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία καθώς και να μην επιστρέψει το ποσό της χρέωσης που αφορούσε αυτή την συναλλαγή.

  3. Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε εικονικές, ψευδείς ή αθέμιτες αγορές υπηρεσιών. Ο πελάτης είναι απόλυτα υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις, τέλη, φόρους και εισφορές που προκύπτουν από την αγορά υπηρεσιών από την Εταιρία.

  4. Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard και μέσω Paypal (τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες του Paypal βαρύνουν τον πελάτη). Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

  Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

  Αναγνώριση Πελάτη

  Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη. Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί ο Πελάτης. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο πελάτης μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Ο κωδικός που χρησιμοποιεί ο Πελάτης θα πρέπει να είναι πάνω από 6 χαρακτήρες, με συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρία με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχει στην Εταιρία. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτει ο Πελάτης στη διάθεσή της Εταιρίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την Εταιρία για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία και ενημέρωση της Εταιρίας προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη – ανανέωση συνδρομών κτλ) διεξάγεται μέσω email ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στο site της Εταιρίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας και τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το λογαριασμό και τις συνδρομές του. Το email επικοινωνίας δεν πρέπει να είναι κάποιο email το οποίο διατηρεί στους servers της εταιρίας μας.

  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

  Συμφωνείται ότι οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή των όρων χρήσης, την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη/επισκέπτη/λήπτη υπηρεσιών αυτής και την χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών hosting, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 • COOKIES

  Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;
  Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

  ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ COOKIES;
  Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics την οποία παρέχει το Google, Inc. (“Google”) για την ανάλυση της κίνησης των δικτυακών τόπων. Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί “cookies”, δηλαδή αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τους δικτυακούς τόπους. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα cookies για το πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο (όπως η διεύθυνση IP) διαβιβάζονται στο Google και αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογεί πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, να παρέχει στους χειριστές ενδιαφέρουσες αναφορές για τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και για να προσφέρει και άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του Διαδικτύου. Το Google μπορεί επίσης να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους όταν υποχρεούται από το νόμοή όταν οι τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό του. Το Google δεν συσχετίζει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα αποθηκευμένα σ’ αυτό. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή σας, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του δικτυακού τόπου. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον δικτυακό τόπο, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από το Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν.

  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΛΛΑ COOKIES;
  Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας ή δευτερεύοντες ιστότοποι ίσως χρησιμοποιούν επιπλέον ή διαφορετικά cookies από τα προαναφερθέντα. Στην περίπτωση αυτή, θα βρείτε λεπτομέρειες για τα cookies στην αντίστοιχη ενημερωτική σελίδα. Ίσως σας ζητηθεί να συμφωνήσετε στην αποθήκευση αυτών των cookies.

  ΠΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΑ COOKIES
  Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: AllAboutCookies.org . Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Η παρούσα πολιτική προστασίας πολιτικών δεδομένων συντάχθηκε για εκείνους που ενδιαφέρονται να γνωρίζουν πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά στοιχεία που παρέχουν στο διαδίκτυο. Όσον αφορά στην σελίδα μας, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της VV Tech LTD (wtech.gr) για να γνωρίζετε πως συγκεντρώνουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

  ΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ;
  Σε ευδιάκριτα σημεία της ιστοσελίδας σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας, συμπληρώνοντας στοιχεία όπως το όνομά σας, η διεύθυνση email σας, ο τηλεφωνικός σας αριθμός, καθώς και άλλα στοιχεία που θα διευκολύνουν την μεταξύ μας επικοινωνία.

  Τέλος, όταν ολοκληρώνετε παραγγελία της υπηρεσίας που σας ενδιαφέρει, σας ζητούμε να μας παρέχετε τα απαραίτητα στοιχεία τιμολόγησης για να ολοκληρωθεί η παραγγελία και να εκδοθούν τα απαραίτητα από τον νόμο παραστατικά της συναλλαγής.

  ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ;
  Τα στοιχεία που μας παρέχετε με τους παραπάνω τρόπους, τα χρησιμοποιούμε ως εξής:

  Για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα στο μέλλον.
  Για να μπορούμε να απαντήσουμε στοχευμένα σε μελλοντικές κλήσεις σας για υποστήριξη.
  Για να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές μαζί σας.
  Για να παρακολουθούμε την εξέλιξη των παραγγελιών και συναλλαγών σας μετά από δική σας προτροπή.
  ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ;
  Χρησιμοποιούμε εργαλεία ελέγχου αδυναμιών και ασφαλείας της ιστοσελίδας.

  Παρέχουμε μόνο πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας και δεν ζητούμε να παρέχετε απευθείας σε εμάς στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών σας καρτών.

  Για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής σας στέλνουμε αίτημα μέσω παρόχου επεξεργασίας πληρωμών (π.χ. PayPal) και δεν επεξεργαζόμαστε εμείς την συναλλαγή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα στοιχεία πληρωμής να παραμένουν απόρρητα, καθώς βρίσκονται πίσω από ασφαλή δίκτυα όπου δεν μπορεί ο καθένας να αποκτήσει πρόσβαση.

  Τέλος, σε κάθε στάδιο όπου παρέχονται στοιχεία, οι πληροφορίες μεταφέρονται κρυπτογραφημένες μέσω τεχνολογίας Secure Socket Layer (SSL).

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
  Δεν πωλούμε, δεν ανταλλάσσουμε και δεν μεταφέρουμε με κανένα άλλο τρόπο σε τρίτα μέρη τα προσωπικά σας στοιχεία, εκτός εάν κάτι τέτοιο έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει όμως σε περίπτωση αγοράς μέσω ημών υπηρεσία από τρίτο μέρος, με σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών.

  Ωστόσο, μη προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για λόγους διαφήμισης, προώθησης ή και αλλιώς.

  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
  Δεν προσφέρουμε και δεν πωλούμε καμία υπηρεσία τρίτου μέρους, εκτός από όποια υπηρεσία ενδεχομένως έχουμε ενσωματώσει στις δικές μας υπηρεσίες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν σας παραπέμπουμε σε χρήση υπηρεσίας ή προϊόντος τρίτου.

  GOOGLE
  Χρησιμοποιούμε cookies της Google προκειμένου να ενημερωνόμαστε για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας και άλλες ενέργειες που μπορεί να σχετίζονται με την αλληλεπίδραση του χρήστη με την ιστοσελίδα μας.

  ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
  Remarketing with Google AdSense
  Google Display Network Impression Reporting
  Demographics and Interests Reporting
  DoubleClick Platform Integration

  *Εξαίρεση από τα παραπάνω:
  Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν προτιμήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της Google μέσω υπηρεσίας που παρέχει η ίδια η Google, ή χρησιμοποιώντας κάποιο επιπρόσθετο στον περιηγητή τους.

  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Οι χρήστες θα ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ίδια αυτή σελίδα όρων.

  Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν στοιχεία που τυχόν μας έχουν προωθήσει μετά από επικοινωνία τηλεφωνική ή μέσω email.

  Για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

  VV TECH LTD

  1A, et.7, office 2, Ivan Michailov,

  Blagoevgrad, 2700

  Βουλγαρία

  info@wtech.gr

  (+30) 210 300 1249